Jaana Kiviluote: Tulevaisuuden osaamistaidot työelämässä ovat pehmeitä taitoja

Vuoden 2023 alussa alkaen kasvatus- ja opetusasiat jäävät kuntien päätettäviksi, kun taas sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille. Monissa kunnissa, Turun ja Varsinais-Suomen alueen lisäksi, keskustellaan ja pohditaan vilkkaasti, millaisia koulutuspoliittisia päätöksiä tulisi tehdä. On huolehdittava siitä, että laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella luodaan vankka pohja kaikelle tulevaisuuden osaamiselle, myös talousosaamiselle.

On selvää, että lastemme ja nuortemme hyvinvointiin ja koulutukseen tulee panostaa vahvasti. Meidän suomalaisten on pärjättävä osaamisessa myös kansainvälisessä kilpailussa. Kun päättäjät joutuvat etsimään säästökohteita, niiden on löydyttävä muualta kuin koulutuksesta. Koulutuksesta ei kannata eikä voi säästää! Tämä lienee tahtotila yli puoluerajojen, vaikka välillä osa poliitikoista näyttää tulkitsevan asioita toisin. Toivon, että kuntapäättäjät kuuntelevat päätöksenteon pohjaksi monipuolisesti eri asiantuntijoita, kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisia sekä vanhempia.

Meidän tulee pitää huolta kaikista lapsista ja nuorista. Jokaisen tulee saada kehittyä omista lähtökohdistaan omaan maksimaaliinsa. Oikea-aikaista ja riittävän vahvaa tukea on annettava niille, jotka sitä tarvitsevat. On myös annettava mahdollisuus kehittää omia erityistaipumuksiaan ja lahjakkuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa yleisopetuksen ryhmässä opetuksen eriyttämistä. Asia ei ole uusi, sillä sitä on tehty kouluissa jo usean vuosikymmenen ajan. Tämän edellytyksenä on kuitenkin sopiva ryhmäkoko ja ammattitaitoinen opettaja.

Tulevaisuuden osaamistarpeita on analysoinut muun muassa World Economic Forum (WEF, 2020). Sen mukaan keskeisimmät tulevaisuuden taidot ovat 1. kompleksinen ongelmanratkaisu, 2. kriittinen ajattelu, 3. luovuus, 4. sosiaaliset taidot, 5. yhteistyötaidot, 6. tunneäly, 7. päätöksentekokyky, 8. palveluorientoituneisuus, 9. neuvottelutaidot ja 10. kognitiivinen joustavuus. Kaikki edellä mainitut taidot ovat ns. pehmeitä taitoja (soft skills). Ne ovat henkilökohtaisia kykyjä, taitoja tai toimintamalleja, jotka kytkeytyvät yksilön persoonallisuuteen ja kognitiiviseen kyvykkyyteen. Ne vaikuttavat vahvasti siihen, miten suoriudumme työssä ja toimimme yhteistyössä muiden kanssa.

Tulevaisuuden osaamistarpeet huomioidaan tämän päivän kasvatuksessa ja opetuksessa jo melko hyvin. Lapsille ja nuorille opetetaan ongelmanratkaisukykyä ja kriittistä ajattelua. Lapsia ja nuoria kannustetaan luovuuteen sekä vahvistetaan heidän sosiaalisia taitojaan ja kaveritaitoja. Monissa kunnissa, kouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä panostetaan myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen, huolehtien samalla opettajien ja kasvattajien täydennyskoulutuksesta. Lisäksi kouluihin ja varhaiskasvatukseen hankitaan tunnetaitojen opetusta tukevia opetusmateriaaleja. Suunta tulevaisuuteen on siis oikealla raiteella.

Jaana Kiviluote

KT, yrittäjä
piirihallituksen jäsen
Varsinais-Suomen Kokoomus

Kategoriat: Uutiset