Maakuntahallitus tukee maakuntakaavassa valitun ratalinjauksen mukaista Tunnin junaa

Varsinais-Suomen maakuntahallitus tukee maakuntakaavassa valitun ratalinjauksen mukaista Tunnin junan
suunnittelua.

Turun ja Helsingin välin nopea raideyhteys, Tunnin juna, on maakunnan kärkihanke. Hankkeen hyödyt
varsinaissuomalaisille ovat merkittävät. Se tukee kestävää kasvua sekä työllisyyden että paikallistalouden
vahvistumisen näkökulmista. Hyvinvointiyhteiskunnan kantokyvyn vahvistamiseksi tarvitsemme Suomeen
pysyvästi korkeamman työllisyysasteen. Tunnin juna luo Etelä-Suomeen 1,5 miljoonan ihmisen
työssäkäyntialueen, jossa työpaikat ja osaajat kohtaavat. Lähes päästötön raideliikenne ja nopea, houkuttele-va
junayhteys ovat kestävä vaihtoehto yksityisautoilulle ja siten myös merkittävä ilmastoteko.

Ratalinjauksen taustalla on pitkäjänteinen, vuosia kestänyt prosessi. Radan linjausta haettiin maakuntakaa-vaan
lukuisia vaihtoehtoja ja vaikutuksia kartoittaneesta Espoo-Lohja-Salo oikoradan alustavasta yleissuunnittelusta
ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Radan sijainti perustuu demokraattisesti tehtyihin lainvoimaisiin päätök-siin.
Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakuntavaltuustojen hyväksymissä maakuntakaavoissa on päätetty
ratalinjaus, joka on tutkituista vaihtoehdoista paras, ympäristövaikutuksiltaan pienin, toteutuskelpoinen nopean
ratayhteyden vaihtoehto.

Kun maakuntavaltuustot päättivät uuden oikoradan sijainnista, niin samassa yhteydessä arvioitiin, että
rantaradan kehittäminen ei ole tavoiteltava kehittämissuunta. Rantaradan kehittämisestä ei ole saatavissa
samanlaisia hyötyjä kuin Espoo-Lohja-Salo oikoradasta. Rantarataa ei voida sen huonon vaaka- ja
pystygeometriansa takia kunnostaa nykyvaatimusten mukaiseksi nopeaksi radaksi. Nykyaikainen, nopean
liikenteen ratayhteys Karjaan kautta Saloon tarkoittaisi käytännössä kokonaan uuden, taajamat kiertävän,
kaksoisraiteellisen yhteyden rakentamista. Tällaista hanketta ei ole suunniteltu, eikä hankkeen kustannusar-viota
ole tiedossa.

Salon kaupungille ja sen asukkaille Tunnin juna on erittäin tärkeä tulevaisuutta rakentava hanke. Salon edun
mukaista on, että Tunnin juna kulkee kaupungin keskustan kautta. Tällä varmistetaan junan pysähtyminen
Salossa ja nopean junayhteyden hyödyt kaupungille sekä sen asukkaille. Uuden ratalinjan sijainti on aina
kompromissi, jossa erilaiset intressit on sovitettava yhteen. Tämä yhteensovitus tehdään käynnissä olevassa
radan yleissuunnittelussa. Suunnitteluun liittyvä vuorovaikutus maanomistajien ja muiden osallisten kanssa on
laissa määritelty. Suunnitteluratkaisuja mm. Lukkarinmäen osalta on haettava yhdessä osallisten kanssa.
Toisaalta ollaan suunnittelemassa ratalinjaa, jonka geometria ei salli jyrkkiä kaarroksia ja jonka elinkaari on
vähintään sata vuotta. Ja toisaalta jokaisen yksittäisen osallisen mielipide on tärkeä ja on pyrittävä yhteen
sovittamaan se muiden tavoitteiden kanssa.

Salon seudun maakuntakaavan laadinnan yhteydessä käytiin vuoropuhelua Museoviraston ja Varsinais-
Suomen maakuntamuseon kanssa ratalinjan ja kulttuuriperinnön yhteensovittamisesta Lukkarinmäessä. Ao.
viranomaiset eivät nähneet yhteensovittamiselle esteitä.

Nyt käynnissä oleva yleissuunnitelman laadinta on pitkäjänteisen vuosikymmeniä kestäneen suunnittelun
seuraava, toteutukseen tähtäävä vaihe. Yleissuunnitelmaa laaditaan voimassa oleviin, Varsinais-Suomen ja
Uudenmaan maakuntakaavojen demokraattisissa suunnittelu- ja päätösprosesseissa tehtyihin ratkaisuihin
perustuen. Yleissuunnitelmassa ratalinja tarkentuu, mutta sille ei enää tutkita vaihtoehtoja.

Olosuhteet ja käynnissä oleva suunnittelu eivät ole antaneet aihetta nykyisen oikoratalinjauksen muuttamiselle
ja käynnissä olevan suunnittelun pysäyttämiselle. Jos tahtoa linjauksen muuttamiselle löytyisi, edellyttäisi se
ratalain mukaisesti maakuntakaavan ja Salon yleiskaavan avaamista sekä voimassa olevien asemakaavojen
kumoamista. Maakuntavaltuuston tahtoa ja päätöstä edellyttävä uusi maakuntakaavan laadinta tarkoittaisi
selvitys-, käsittely- ja valituskierroksineen kolmesta kuuteen vuotta kestävää uutta suunnitteluprosessia.

 

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva

Varapuheenjohtaja Juuso Alatalo

Varapuheenjohtaja Jani Kurvinen

Kategoriat: Uutiset